B-KATEGOORIA JUHILOAD

B-kategooria juhilubade esmaõppe õppekava on üles ehitatud mooduli põhiselt. Moodul on termin, mis liigitab õppeained ja ainekaardid ühtseks õppekavaks.

Aabe Cool autokoolis jaguneb juhi õpe kombineeritud  ja e-autokooli kursuste põhiseks. Kasutame õpet, kus auditoorne õppevorm on kombineeritud elektroonilise õppevormiga. See annab õpilasele võimaluse valida õppimiseks sobiva aja ning koha (klassiruumis või kodus).
Nii statsionaarse kui e-õppe kursuste eest on võimalik tasuda osade kaupa.

B-KATEGOORIA ESMAÕPE JAGUNEB ALG- JA LÕPPASTMEKS

Juhi esmaõppe algaste.
Juhi esmaõppe algastme käigus peab juht omandama selliseid teadmised, oskused ja hoiakud, et ta oleks võimeline käituma liikluses vastutustundlikult, ohutult, teisi liiklejaid arvestavalt, keskkonda säästvalt ning et ta oskaks juhina realistlikult oma sõiduoskust hinnata ja seda iseseisva juhina jätkuvalt edasi arendada.

  • Esmaõppe algastme koolituskursuse pikkus on vähemalt 4 nädalat, millest:
  • teooriaõpe moodustab 28 teooriatundi (45min x 28)
  • sõiduõpe moodustab min. 30 sõidutundi (45min x 30)
  • Esmaõppe lõppastme koolitus koosneb 4 teooriatunnist ja 3 sõidutunnist.

Et omandada B-kategooria juhiload tuleb esmaõppe käigus läbida pimeda aja koolitus, libedasõidu riskivältimise koolitus ja esmaabikoolitus.
Lõppastme koolituse peab esmaõppe lõppastme raames läbima B-kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa omanik.

Juhi esmaõppe lõppaste.
Juhi esmaõppe lõppaste hõlmab koolitaja juures omandatud sõiduoskuse iseseisvat edasiarendamist ja enesehinnangu väljakujundamist teeliikluse tingimustes.

Lõppastme eesmärk on süvendada algastmes saadud teadmisi ja oskusi ning saavutada iseseisva juhina piisav liiklemise vilumus, mis annab valmiduse juhiloa saamiseks.

Kui esmase juhiloa omanik on omandanud vajalikud oskused ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta. Esmase juhiloa omanik võib esitada taotluse esmase juhiloa vahetamiseks liiklusregistri büroole üks kuu enne esmase juhiloa kehtivuse lõppemist.

Kursuste nimekirjast pakume järgmiseid koolitusi:

  • Pimeda aja koolitus – pärast pimeda aja koolituse läbimist teab õpilane, kuidas kasutada auto tulesid pimedal ajal nähtavuse parandamiseks. Õpilane mõistab pimedal ajal sõitmisega seonduvaid ohte ja oskab valida sobiva sõidukiiruse. Juhul, kui esmaõpe läbitakse ajal, mil pimedat aega pole, tuleb pimeda aja koolitus viia läbi esimesel võimalusel pärast algastet või enne juhi lõppastme koolitust.
  • Libedasõidukoolitus – algastme libedasõidu koolituse eesmärk on anda õpilasele kogemus juhtida sõidukit libedal teel ja ülevaade seal valitsevatest ohtudest spetsiaalsel õppeväljakul. Pärast koolitust oskab õpilane sooritada äkkpidurdust ning oskab hinnata sõiduki käitumist libedal teekattel. On oluline, et õpilane osaks adekvaatselt hinnata erinevaid ohte ning enda tugevaid ja nõrku külgi mis on seotud sõiduki peatamisega tulenevalt sõidukiirusest ning reageerimisaja valikust.
  • Esmaabikoolitus – jaguneb teoreetiliseks ja praktiliseks osaks. Teoreetilises osas õpetatakse olulisi teadmisi esmaabi andmisest ohu-või häraolukorra tekkides. Praktilises osas viiakse läbi erinevaid harjutusi, mis imiteerivad kannatanu abistamist ja tutvustavad sõiduki esmaabikomplekti sisu ning selle kasutamist reaalses olukorras. Esmaabi koolitus kestab 16 akadeemilist tundi.

Automaatkäigukasti juhtimisõigus

Juhul, kui õpilane omab B või B1 automaatkäigukasti juhtimisõigust, kuid soovib manuaalkäigukasti juhtimisõigust, peab õpilane läbima sõidutunni koolituse vähemalt 2 sõidutunni ulatuses. Sellisel juhul lülitatakse teooriaõpingutesse erisused, mis puudutavad manuaalkäiguvahetusega sõidukijuhi koolitamist võrreldes automaatkäiguvahetuse sõidukijuhi koolitamisega.

b-kategooria-juhiload